Blatské obce …nejvýznamnější a nejcennější skvosty lidové architektury v Čechách

Klečaty

Obec Klečaty, někdy též Klečata, patří k nejhezčím vesnicím Blat. Název vsi prý údajně pochází od kleče, borovice blatky, která roste na rašeliništi.

Obec byla založena v 11. nebo ve 12. století. Původně byla osadou obce Zálší, od roku 1877 byly Klečaty samostatnou obcí, dnes jsou opět součástí obce Zálší. V současnosti je zde evidováno 40 adres a trvale zde žije 60 obyvatel.

Od prvopočátku až do roku 1354 náleží Klečaty rodu Vítkovců z Prčic, pánů z Hradce, dále rodu Vítkovců, pánů z Třeboně. Ti je asi po 100 letech, roku 1466, prodali příbuzné větvi pánů z Rožmberka. Rožmberkové blatské vesnice po částech prodávali, až je roku 1586 skoupil a spojil v takzvané panství Zálší vladyka Jiří Vratislav z Mitrovic. Tento rod udržel toto panství až do zrušení roboty roku 1848. Za stavovského povstání byla vesnice vydrancována a vypálena císařským vojskem.

Jádrem Klečat je nepravidelná obdélná náves, s půdorysem středověkého původu, pěkně zatravněná, obklopená selskými usedlostmi, jejichž obytná stavení a špýchary mají bohatě zdobené štíty v typických formách selského baroka. Dodnes z nich dýchá stará selská zámožnost, přepych a bohatství. Zděná architektura v obci navázala na starší, roubené stavby, jejichž pozůstatky se tu v malé míře rovněž uchovaly. K nejhezčím a nejzajímavějším stavením tu patří statek čp. 6 z roku 1861 se sýpkou a špýchar z roku 1862 při čp. 13. Mladší fázi výstavby vesnice dokládá např. čp. 25 z roku 1893 se špýcharem z 1. poloviny 19. století. Štíty jsou dílem rodáků ze sousedního Zálší, otce a syna Šochových a později Patáka z Vlastiboře. Původně barevné štíty jsou dnes převážně bílé, zdobené jen štukovým profilem.

Klečaty jsou vesnickou památkovou rezervací od roku 1995. Pozoruhodnou stavbou je kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, postavená kolem roku 1800. V roce 1920 byl u severní zdi postaven pomník zemřelým a padlým vojínům v 1. světové válce.

© 2009–2024 Blatské obce