Blatské obce …nejvýznamnější a nejcennější skvosty lidové architektury v Čechách

Svinky

Svinky leží asi 2 km severozápadně od Vlastiboře a v současné době jsou její součástí. Ve Svinkách žije asi 60 obyvatel.

V obci Svinky jsou dochovány cenné stavby selského baroka, a proto byla obec roku 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

Dominantou návsi ve Svinkách je bývalá kovárna se zvoničkou a s hasičskou zbrojnicí. Dnes slouží jako společenská budova pro setkávání občanů. Objekt se datuje od poloviny 18. století. Jedná se o hodnotnou stavbu lidové architektury s barokní věží a cibulovitou bání. Mezi nejhodnotnější části objektu patří hmotové uspořádání, výzdoba, původní materiálová skladba objektu i jeho začlenění v urbanistické struktuře obce.

Z přírodně celých lokalit zmiňme kromě Borkovických blat i lokality menšího rozsahu i významu. Na severu území, u břehu rybníka Nový, se nachází přírodní památka Kutiny, vyhlášena roku 1996. Jedná se o vlhké a střídavě vlhké louky a mokřiny na břehu rybníka se vzácnými rostlinnými druhy, zejména hořepníkem lučním a všivcem bahenním.

Další přírodně cennou lokalitou, která zasahuje do katastrálního území Svinek, je přírodní park Černická obora s komplexem lesů, luk a rybníčků, založená roku 1586 Petrem Vokem z Rožmberka a určená původně k chovu černé zvěře, daňků a jelenů.

Na severu v nejzápadnější části katastrálního území Svinky se nachází i chráněné ložiskové území jílů.

© 2009–2024 Blatské obce