Blatské obce …nejvýznamnější a nejcennější skvosty lidové architektury v Čechách

Komárov

Obec Komárov leží cca 14 km západně od města Soběslav. Osada vznikla v době středověké kolonizace, i když první písemná zmínka o ní pochází až z roku 1492.

Komárov leží na rovině kolem pravidelné obdélné návsi, v jejímž středu je malý rybník a kaple s věží z 19. století. Náves lemují honosné selské statky, mezi které se vklínila jen jediná domkářská usedlost. Bohatě zdobené štíty s bílými štukovými reliéfy na barevné omítce působí dojmem jemně vyšívané krajky. Zdobí nejen obytná stavení, ale i špýchary. Jsou názornou ukázkou postupného přechodu lidové blatské architektury od barokních forem k prvkům empírovým a pseudorománským, typickým pro období pozdního romantismu.

Komárovské štíty jsou nerozlučně spjaty se jménem významného tvůrce této oblasti Martina Patáka (1816–1889), rodáka z Vlastiboře, syna zedníka Jana Patáka. K nejstarším stavbám selského baroka patří špýchar v čp. 4 z roku 1808 a sýpka statku čp. 51 z roku 1839, jejichž štíty mají ještě čistě barokní tvary. Vedle nich se stavěly i štíty ovlivněné empírem, např. u čp. 16 z roku 1831 a čp. 10 z roku 1837. Jejich autorem byl zřejmě zedník Jan Šoch ze Zálší. Kolem roku 1862 se na přestavbách komárovských statků začíná podílet Martin Paták. Z barokního tvarosloví ponechává jen voluty a obloučkovou balustrádu, vlastní výzdoba vnitřní plochy štítů již nese znaky novorománského slohu, plastické ztvárnění umocňuje sytá barva. V tomto stylu vytvořil Paták štíty špýcharu v čp. 1 z roku 1862, špýchar u čp. 28 z roku 1865 a štít sýpky u čp. 5 z roku 1862. Z dalších komárovských staveb patří k nejvýznamnějším i čp. 29 z roku 1874, čp. 2 z roku 1815, čp. 8 z roku 1861 se špýcharem, čp. 25 z roku 1870, sýpka domu čp. 18 z roku 1876 aj.

Ve správním území obce Komárov se také nachází významný krajinný prvek. Jedná se o výraznou hráz rybníka Naděje s bohatými liniovými porosty dřevin (stromů a keřů). Dále sem patří i přírodní park Černická obora, jedinečný komplex lesů s četnými loučkami a vodními plochami, založený v roce 1586 Petrem Vokem z Rožmberka.

Jihovýchodně od Komárova se těží slatina pro léčebné využití v nedalekých bechyňských lázních.

Od roku 1995 je obec Komárov vyhlášena za vesnickou památkovou rezervací. Dnes má Komárov asi 120 trvalých obyvatel a početnou řadu chalupářů. V budově obecního úřadu je umístěna kromě samotného úřadu i hasičská zbrojnice a místní knihovna.

www.obeckomarov.cz

© 2009–2024 Blatské obce